Base de dades de negociació col·lectiva
El projecte inclou tres tipus d'objectius:
 • potenciar la política de difusió dels acords o pactes col·lectius que registra i disposa publicar el Departament de Treball i Indústria.
 • posar a l'abast dels usuaris de la xarxa la informació tècnica en format de base de dades.
 • constituir-se en una eina de suport a la presa de decisions de tots els agents, administracions i entitats als quals incideixin els acords o pactes col·lectius.

Aquesta base de dades conté informació sobre els acords col·lectius amb incidència a Catalunya.

Permet connectar-se al DOGC o al BOE en format PDF, imprimir-ne els resultats i exportar les dades en un fitxer de tipus "text delimitat", que pot importar de manera fàcil qualsevol format tipus text, així com obtenir informació bàsica sobre diferents extrems dels acords col·lectius: tipus d'acord, codi de conveni, període de vigència, butlletí de publicació, número i data, activitats econòmiques segons CCAE que afecten, matèries contingudes en la negociació col·lectiva o condicions de treball que regulen, àmbit territorial i nivell de negociació.
Variables de selecció
Les dades que es poden obtenir estan estructurades segons àmbits diferents, dins dels quals es poden seleccionar diverses opcions:


Naturalesa o tipus d'acords col·lectius
 • Acord interprofessional o sobre matèria concreta (1 i 2)
 • Acord o pacte de funcionaris (3 i 4)
 • Conveni col·lectiu (5, 6, 7 i 8)
 • Pacte d'eficàcia limitada (9)
 • Acord de codis de conducta o bones pràctiques (10)Es considera acord col·lectiu qualsevol forma legal de negociació col·lectiva de les condicions laborals entre la part empresarial i els representats dels treballadors, recollides en un text signat per les parts negociadores. Es distingeix:

 1. Acord interprofessional. Són els pactes o els acords subscrits per les organitzacions sindicals i associacions patronals més representatives, de caràcter estatal o de Comunitat Autònoma, a través dels quals s'estableix l'estructura de la negociació col·lectiva. Fixen les regles que han de resoldre els conflictes de concurrència entre convenis d'àmbit diferent i els principis de complementarietat de les diferents unitats de contractació, i també fixen sempre en aquest últim supòsit les matèries que no poden ser objecte de negociació en àmbits inferiors.

 2. Acord sobre matèries concretes. Són els pactes o els acords subscrits per les organitzacions sindicals i associacions patronals més representatives, de caràcter estatal o de Comunitat Autònoma, a través dels quals es regulen matèries concretes.

 3. Acords de funcionaris. Determinen condicions de treball dels funcionaris públics en matèries que són competència del Consell de Ministres, dels consells de Govern de les comunitats autònomes o dels òrgans corresponents de les entitats locals, i que, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament i formalment per l'òrgan competent (art. 35 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, de negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels funcionaris públics).

 4. Pactes de funcionaris. Determinen també condicions de treball dels funcionaris públics però en matèries que es corresponen estrictament amb l'àmbit competencial de l'òrgan administratiu que els subscriu i que vinculen directament les parts (art. 35 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol).

 5. Convenis col·lectius estatutaris. Són els pactes o els acords subscrits conforme al que estableix el títol III de l'Estatut dels treballadors entre els representants legals dels treballadors i els dels empresaris, pels quals es fixen les condicions que han de regir les relacions singulars de treball dels treballadors i empresaris inclosos en el seu àmbit d'aplicació (art. 82 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, BOE de 29 de març de 1995).

 6. Adhesió a Convenis, o declaracions de voluntat per les quals les parts legitimades per negociar decideixen sotmetre's a la totalitat de les condicions fixades en un conveni col·lectiu en vigor -sempre que no n'estiguin afectades per un altre- que no van concertar però les estipulacions del qual desitgen que els siguin aplicades (art. 92.1 del RDL 1/1995, de 24 de març).

 7. Acords per mediació o laudes arbitrals. Són institucions jurídiques destinades a resoldre controvèrsies col·lectives derivades de l'aplicació i la interpretació dels convenis col·lectius i que consisteixen en la designació d'un tercer -mediador o àrbitre-, la proposta o decisió del qual -acord o laude- s'imposa en virtut del compromís o sotmetiment adquirit per les parts interessades, amb eficàcia jurídica i tramitació dels convenis col·lectius regulats en el títol III de l'Estatut dels treballadors, quan els qui hagin concertat l'acord o hagin subscrit el compromís arbitral tinguin la legitimació que els permeti acordar, en l'àmbit del conflicte, un conveni col·lectiu conforme al que es preveu en els articles 87, 88 i 89 de l'Estatut dels treballadors.

 8. Extensió de convenis, o decisions administratives mitjançant les quals les condicions fixades en un conveni col·lectiu estatutari en vigor s'apliquen o s'estenen a una pluralitat d'empreses i treballadors o a un sector o subsector d'activitat que originàriament no n'eren part, a causa de la impossibilitat de subscriure, en l'esmentat àmbit, un conveni col·lectiu dels previstos en el títol III de l'Estatut dels treballadors, a causa de l'absència de parts legitimades per a això (art. 92.2 del RDL 1/1995, de 24 de març, segons redacció donada per la Llei 24/1999, de 6 de juliol publicada al BOE de 7 de juliol de 1999).

 9. Pactes d'eficàcia limitada. Són els formalitzats al marge de la regulació específica del títol III de l'Estatut dels treballadors quant als seus requisits substantius, formals i procedimentals, a l'empara de l'article 37.1 de la Constitució espanyola; manquen d'eficàcia erga omnes, i tenen només una eficàcia personal limitada als treballadors i als empresaris afiliats i associats, respectivament, a les organitzacions sindicals i patronals signants o, si s'escau, als treballadors representats per les candidatures pertanyents a determinats sindicats integrats en l'òrgan unitari de representació i l'empresa; manquen de valor normatiu, i tenen només un valor convencional, no s'integren en el sistema de fonts del dret laboral previst en l'article 3.1 de l'Estatut dels treballadors i es regulen per la normativa general del dret comú en el camp de les obligacions.

 10. Acord de codis de bona conducta o bones pràctiques empresarials. Són els formalitzats al marge de la regulació específica del títol III de l'Estatut dels treballadors quant als seus requisits substantius, formals i procedimentals, a l'empara de l'article 37.1 de la Constitució, però gaudeixen de l'eficàcia pròpia dels convenis col·lectius.
Data de registre


Els acords col·lectius signats per les parts negociadores s'han de registrar davant l'autoritat laboral competent, la qual n'ordenarà la seva publicació al butlletí o al diari oficial que escaigui.

D'aquest assentament per part de l'autoritat laboral, se'n deriva la data de registre o data de resolució.


Òrgans de registre del Departament de Treball:

 • ST a Barcelona
 • ST a Girona
 • ST a Lleida
 • ST a Tarragona
 • ST a les Terres de l'Ebre
 • Direcció General de Relacions Laborals

Del Ministeri de Treball i Afers Socials:
 • Direcció General de TreballEls òrgans de registre són:

 • els Serveis Territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, i la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya
 • la Direcció General de Treball i Migracions del Ministeri de Treball i Afers Socials.


Als serveis territorials del Departament de Treball es registren els acords col·lectius d'àmbit d'aplicació provincial o inferior a la província. A la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball, els d'àmbit d'aplicació superior a la província però dintre de Catalunya. A la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Afers Socials, els d'àmbit superior a la província que impliquen més d'una comunitat autònoma.


Nivell de negociació

Àmbit de negociació de sector:


 • sector (5 i 6)


Àmbit de negociació d'empresa:
 • grup professional (4)
 • empresa (1)
 • àmbit inferior a empreses (2 i 3)Segons el nivell de negociació els acords col·lectius es classifiquen en:
 1. empresa, quan és únic per a tota l'empresa,
 2. grup professional, quan afecta un o més grups professionals concrets dins de l'empresa,
 3. centre de treball, quan regula les condicions dels treballadors d'un o més centres de treball de l'empresa però no de tots (els treballadors d'altres centres de treball poden estar o no regulats per altres acords col·lectius),
 4. grup d'empreses, quan és acordat per dues o més empreses,
 5. sector d'àmbit inferior a la província,
 6. sector provincial o d'àmbit superior.
Els quatre primers nivells de negociació integren l'àmbit de negociació d'empresa; els dos darrers, l'àmbit de negociació de sector.


Vigència econòmica

 • acords col·lectius anuals
 • acords col·lectius plurianuals
El període de temps durant el qual són aplicables les condicions econòmiques pactades per les parts negociadores en l'acord col·lectiu s'anomena vigència econòmica.

Si el període de temps entre la data d'inici i finalització de la vigència econòmica és d'un any, parlem d'acords col·lectius anuals (que no ha de coincidir necessàriament amb l'any natural).

Si la vigència és de més d'un any, parlem d'acords col·lectius plurianuals.


L'àmbit territorial


L'àmbit territorial, mitjançant el qual es delimita l'espai geogràfic o físic en el qual el conveni resulta aplicable. Les opcions que es poden triar són:
 • Estatals
 • Comunitat Autònoma de Catalunya
 • Província de Barcelona
 • Província de Girona
 • Província de Lleida
 • Província de Tarragona
 • Demarcació territorial de les Terres de l'Ebre

Definicions i notes metodològiques
Codi de conveni

És l'element identificatiu de l'acord o pacte durant tota la seva existència. Es composa de set dígits, els dos primers dígits identifiquen l'àmbit territorial d'aplicació, i les opcions són les següents:


99 Convenis sectorials estatals
79 Convenis de la Comunitat Autònoma de Catalunya
08 Convenis de la província de Barcelona
17 Convenis de la província de Girona
25 Convenis de la província de Lleida
43 Convenis de la província de Tarragona (inclou els acords registrats en la demarcació territorial de Terres de l'Ebre)

Els quatre dígits següents identifiquen el número de sèrie del conveni col·lectiu.

I l'últim dígit identifica el nivell de negociació de la unitat negociadora. Les opcions són les següents:


0 Convenis franja o de grup professional
1 Convenis de centre de treball
2 Convenis d'empresa
3 Convenis de grup d'empresa
4 Convenis de sector d'àmbit territorial d'aplicació inferior a la província
5 Convenis de sector d'àmbit territorial d'aplicació igual o superior a la província

Els codis de convenis es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) juntament amb la publicació dels convenis col·lectius, acords o pactes.


Paraula significativa o terme singular

La paraula significativa o terme singular identifica la totalitat o part de l'àmbit funcional del conveni col·lectiu.

Permet fer l'enquadrament en un conveni col·lectiu d'una activitat econòmica que s'identifiqui amb alguns dels termes que s'inclouen com a opció de selecció.


Codi de CCAE

Permet la selecció guiada per directori desplegable, o bé, la introducció directa d'un codi CCAE al nivell de classificació oportú. Aquest directori coincideix amb la Classificació Oficial Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE) de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), amb el qual hom es pot connectar a través d'un enllaç per obtenir informació sobre les activitats compreses o no compreses en una classe o subclasse determinada del directori.

Possibilita l'enquadrament en un acord o pacte d'una activitat econòmica a través de la introducció o selecció del CCAE o CNAE de l'empresa o sector que es tracti.


Matèries que regula

Permet la selecció dels acords o pactes que regulen una de les matèries incloses en el directori desplegable, seleccionada prèviament per l'usuari. Es constitueix en una eina de suport a la presa de decisions, definició de polítiques de promoció econòmica i social, i seguiment i anàlisi de la negociació col·lectiva a Catalunya. És per això que, si bé està adreçat a qualsevol usuari, està pensat especialment per donar servei als agents socials i econòmics, a observatoris locals, a consells comarcals, a oficines de promoció econòmica d'ajuntaments, a professionals, i a d'altres organismes, administracions, institucions, associacions empresarials, sindicats de treballadors i universitats.


Empresa

Permet la cerca d'acords o pactes d'empresa o d'àmbit inferior a l'empresa (centre de treball, convenis franja, convenis de grup professional), a través d'un directori bàsicament alfabètic, en el qual es selecciona l'empresa i posteriorment s'activa l'opció "cercar". També permet cercar introduint una o diverses paraules de la denominació de l'empresa o conveni col·lectiu.


Sector

Permet la cerca d'acords o pactes a través d'una doble selecció. En primer lloc, se selecciona un dels sectors inclosos al directori, i seguidament, s'obre al costat una nova finestra de subsectors relacionats amb el sector seleccionat prèviament. Se selecciona el subsector que es consideri relacionat amb l'activitat econòmica en qüestió, i posteriorment s'activa l'opció "cercar".


Data de publicació al DOGC o BOE

Permet la cerca d'acords o pactes publicats en un dia concret o en un període de temps determinat. Quan es tracti d'un dia concret, en la primera finestra o data inicial, s'obre un calendari en el qual se selecciona la data, i no és necessari emplenar la data a l'altra finestra. En el supòsit que es tracti d'un període de temps, se selecciona al primer calendari la data inicial, i al segon calendari la data final del període en qüestió. La data es configura amb dos dígits del dia, dos del mes i quatre de l'any, i es pot introduir directament sense l'ajut del calendari.

Es pot compaginar la selecció, com en els altres camps de cerca, amb qualsevol dels filtres o variables de selecció, o tots ells conjuntament.


Número de DOGC o BOE

Permet la cerca dels acords o pactes publicats en un número concret del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que es correspon a un dia concret de la publicació.